Технически изисквания към интерфейсите за свързване към мрежата на Ломат ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЩА РАЗПОРЕДБА

Чл.1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “ЛОМАТ” ООД, рег. по ф.д. No.243/2004г. на Варненски окръжен съд, седалище и адрес на управление гр.Варна, кв.“Аспарухово“, ул.Народни Будители №55, ап.20, Дан.№1031073894, Булстат №103857953, регистрирана по обща лицензия за осъществяване на далекосъобщителна дейност No 217-05350/22.07.2004г. и наричана по-долу ОПЕРАТОР и неговите потребители, свързани с предоставянето на комуникационни услуги чрез обществената далекосъобщителна мрежа за пренос на данни на ОПЕРАТОРА, наричана по-долу “МРЕЖАТА”.

(2) Тези Общи условия стават задължителни за “ЛОМАТ” ООД и потребителите на предоставените комуникационни услуги при постигане на съгласие за това между страните, изразено в индивидуален договор за достъп до интернет наричан по-долу ДОГОВОР, който се сключва от “ЛОМАТ” ООД с всеки потребител. Общите условия са неразделна част от ДОГОВОРА.
Специалните условия за предоставяне на услугите за всеки отделен Потребител се уговарят в ДОГОВОРА.

ПАРАМЕТРИ НА МРЕЖАТА

Чл.2. (1) ОПЕРАТОРЪТ използва МРЕЖАТА съгласно следните мрежови протоколи, действащи на физически, канални и мрежови слоеве на OSI-еталонни модел, стандартизиран от Международната организация по стандартизация (ISO): ATM, Frame relay, IP, Ethernet, PPP, HDLC

(2) Потребителите се свързват към МРЕЖАТА чрез далекосъобщителни устройства – маршрутизатори, комутатори или модеми, които са оценени за съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове и са предварително съгласувани и одобрени от ОПЕРАТОРА.

(3) Към МРЕЖАТА могат да се включват само крайни устройства, които отговарят на изискванията на приложимите нормативни актове (Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за далекосъобщенията и др.).

(4) При предоставяне на Услугите чрез МРЕЖАТА се използват следните абонатни интерфейси: Ethernet, FastEthernet – IEEE 802.3, V.35/V.36; X.21; E1, E3 – ITU G.703, G.751; DS3 – ANSI T1.107; Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab; STM1, STM4 – ITU – T G.957, G.958.

(5) ОПЕРАТОРЪТ може да извършва изменени в технологията или структурата на МРЕЖАТА, без да уведомява за това потребителите, освен в случаите когато това касае ползваната услуга.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл.3. (1) Чрез МРЕЖАТА ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу възнаграждение една или повече от следните комуникационни услуги (УСЛУГИТЕ):
- транзитен пренос на данни, изразяващ се в транспортиране на пакети с информация между външни и вътрешни за МРЕЖАТА ресурси и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
- предоставяне на Интернет достъп;
- изграждане и осигуряване ползването на виртуални частни мрежи в Интернет (VPN).

(2) При ползване на УСЛУГИТЕ и МРЕЖАТА, Потребителят може да използва услуги и на други обществени далекосъобщителни мрежи и/или оператори.

II. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

Чл.4. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ влиза в сила от датата на подписването му.

СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 5. Договорът се сключва за неограничен срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 6. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:
(1). По взаимно съгласие на страните, отразено в писмена форма;
(2). В резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване на правомощията или функциите на която и да било от страните.
(3). След едностранно 7 /седем/ дневно писмено предизвестие на изправната страна до неизправната по договора страна, в случай на виновно неизпълнение.
(4). След едностранно 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие без мотивиране на причините.
(5) При виновно неизпълнение на договорът от страна на АБОНАТА /при неплащане на повече от две месечни вноски/ задълженията и личните му данни се предават на фирма за събиране на задълженията. Сумата на задълженията се формира, като сума от оставащите до края на договорът вноски заедно със сумата от стойността на устройствата предоставени за ползване от АБОНАТА за времето на договорът определени по цени от актуална брошура за предоставяне на услугите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА
Чл. 7. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да изгради връзка на АБОНАТА към своята мрежа за ползване на УСЛУГИТЕ.

Чл. 8. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури на АБОНАТА УСЛУГИТЕ при цени, качество и срокове в съответствие с ДОГОВОРА.

Чл. 9. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури техническа и организационна поддръжка на УСЛУГИТЕ, като решава всички възникнали проблеми по доставянето им, за които носи отговорност, след подаден сигнал от страна на АБОНАТА.

(1)ОПЕРАТОРЪТ се задължава да изпрати свой специалист в помещението, където се намира точката за достъп на АБОНАТА в срок до 24 часа от сигнализирането за появата на технически проблем. При необходимост от достъп до помещения на АБОНАТА, ОПЕРАТОРЪТ отправя писмено уведомление, освен в случаите, в които искането за отстраняване на техническия проблем е отправено от последния.
(2)В случай, че проблемът може да бъде отстранен от ОПЕРАТОРА, последният се задължава да извърши това в срок от 48 часа от констатирането на съответни проблем. Ако повредата е констатирана в почивен или празничен ден срокът е 72 часа.
(3)Когато повредата касае основни трасета за пренос на данни по МРЕЖАТА, срокът за отстраняването й е 24 часа.
(4)Задължение на ОПЕРАТОРА по настоящия член са в сила, ако АБОНАТА е съобщил потребителското си име и е предоставил физическа възможност специалисти на ОПЕРАТОРА да отидат в помещението, където се намира точката му за достъп до МРЕЖАТА.

Чл. 10. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури лице за техническа поддръжка и да подпомага решаването на възникнали софтуерни и хардуерни проблеми на клиента, свързани с изпълнението на ДОГОВОРА на телефони 052/370 574; 910 171.

Чл. 11. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведомява своевременно АБОНАТА за обстоятелства, затрудняващи или прекъсващи нормалното ползване на УСЛУГИТЕ, както и за срока и момента на отстраняването им. Тези обстоятелства се обвяват от ОПЕРАТОРА не по-малко от 24 часа преди настъпването им на интернет адрес http://www.asparuhovo.net, с което се счита че е уведомил АБОНАТА.

Чл. 12. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съхранява всички необходими за изготвяне на сметката данни, които са събрани и обработени до един месец след падежа на задължението за плащане.

Чл. 13. ОПЕРАТОРЪТ има право да преустанови предоставянето на УСЛУГИТЕ в следните случаи:

(1) АБОНАТЪТ извършва действия в разрез с общоприетите в света норми за поведение в Интернет пространството след получаване на писмено оплакване от засегнати трети лица или оторизирани държавни или международни институции по своя преценка.

(2) АБОНАТЪТ не изпълнява договорените финансови условия и срокове съгласно договора.
Чл. 14. ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да извършва едностранно промяна на цените за ползване на услугата след едномесечно предизвестие на интернет адрес http://www.asparuhovo.net.

Чл. 15. ОПЕРАТОРЪТ има право да извършва технологична профилактика, свързана с прекъсвани на услугата, за които уведомява АБОНАТА не по-малко от 24 часа преди настъпването им.

Чл. 16. ОПЕРАТОРЪТ има право да спре временно достъпа на АБОНАТА до УСЛУГИТЕ, в случай на атака на МРЕЖАТА от и към АБОНАТА, когато това възпрепятства нормалната и работа до прекратяване на атаката или отстраняване на проблема.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

Чл. 17. АБОНАТЪТ има право да получи УСЛУГИТЕ при цени, качество и срокове в съответствие с ДОГОВОРА.

Чл. 18. АБОНАТЪТ се задължава да заплаща сумите за ползване на УСЛУГИТЕ, при условията и в сроковете, определени в ДОГОВОРА.

Чл. 19. АБОНАТЪТ се задължава да ползва УСЛУГИТЕ предоставени от ОПЕРАТОРА единствено и само с изправни технически средства.

Чл. 20. АБОНАТЪТ се задължава да осигурява достъп на специалистите на ОПЕРАТОРА до помещенията с крайни устройства на абонатния пост за проверка на функционирането им, когато това се налага.

Чл. 21. АБОНАТЪТ се задължава да се придържа към политиката за правилно използване на мрежата на ОПЕРАТОРА.

Чл. 22. АБОНАТЪТ се задължава да не прави промени в мрежовите настройки на интерфейса към мрежата на ОПЕРАТОРА без одобрението на ОПЕРАТОРА.

Чл. 23. АБОНАТЪТ се задължава да уведоми своевременно ОПЕРАТОРА при липса или влошено качество на предоставените УСЛУГИ на телефона за техническа поддръжка.

Чл. 24. АБОНАТЪТ се задължава да осигури лице за контакт с цел подпомагане разрешаването на възникнали технически проблеми, свързани с изпълнението на ДОГОВОРА.

КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

Чл.25. (1) ОПЕРАТОРЪТ предоставя услугите с качество и ниво на поддръжка както следва:

- скорост на преносната среда 100 Mbps. /негарантинара/
- време за наличност на връзката: не по-малко от 95% за всеки календарен месец. В ДОГОВОРА между страните може да се уговори и друг процент време за наличност на връзката.
- спецификации и стандарти за качество на услугите – съгласно чл.2, ал.1

(2) ОПЕРАТОРЪТ полага необходимите грижи за запазване и повишаване на качеството на предоставяните услуги.

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ

Чл.26. (1) Цените на услугите се определят и регулират съгласно приложимите разпоредби на Закона за далекосъобщенията в тарифата на ОПЕРАТОРА и са неразделна част от настоящите Общи условия. ОПЕРАТОРЪТ осигурява равнопоставеност на потребителите при определяне на цените.

(2) Тарифата се публикува минимум 30 дни преди датата на влизането й в сила и се предоставя на разположение на потребителите във всички офиси и служби на ОПЕРАТОРА, както и на официални WEB сайт: http://www.asparuhovo.net
(3) Цената на всяка от предоставяните услуги се определя съгласно действащата тарифа на ОПЕРАТОРА в зависимост от избрани от ПОТРЕБИТЕЛЯ Тарифен план.

ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 27. За всички случаи на неизпълнение на договорните задължения, страните носят отговорност в съответствие със Закона за задълженията и договорите.

(1) При условие, че времето за наличност на връзката спадне под определени в чл.25, ал.1 минимум за определен календарен месец, ОПЕРАТОРЪТ дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ неустойка за лошо качество, изчислена по следната формула: Размер на неустойката = (времето за влошено качество в дни – 1,5), умножено по двойния размер на цената за единица време, изчислена пропорционално на месечната вноска.

(3) Периодите на профилактика, както и прекъсвани поради форсмажорни обстоятелства или поради причини извън крайните точки на услугите не се включват във времето с нарушено качество.

(4) Заявките за получаване на неустойката по предходната алинея се депозират писмено от АБОНАТА пред ОПЕРАТОРА в 3-дневен срок след края на работни месец, през който е констатирано нарушено качество.

(5) Размерът на неустойката за лошо качество за един работен месец не може да превишава стойността на месечната вноска.

Чл. 28. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:
(1) Загуби, пропуснати ползи и други щети в дейността на АБОНАТА, настъпили при и по повод на ползване на услугата по този договор.

(2) Временната или пълната невъзможност да изпълни договорните си задължени поради настъпването на непредвидими и непреодолими обстоятелства, злонамерени действия на трети лица /кражби на оборудване/, правителствени решения или промени в законодателството, възпрепятстващи изпълнението на договорните задължения.

(3) Повреди по съединителните линии извън контрола на ОПЕРАТОРА или технически повреди на програмно-техническите средства на други доставчици на Интернет, които правят невъзможно предоставянето на услугите.

(4) Уреждане на взаимоотношенията на АБОНАТА с носител на авторски права върху софтуера за ползване на услугите, предоставени на АБОНАТА.

(5) Липсата на умения от страна на АБОНАТА да ползва услугите.

Чл. 29. При неправомерно ползване на услугите АБОНАТЪТ носи отговорност за вредите, които е причинил на ОПЕРАТОРА. Неправомерното ползване е налице когато действията му противоречат на действащото в Република Българи законодателство.

ФОРСМАЖОР

Чл. 30. ОПЕРАТОРЪТ няма да носи отговорност за каквото и да е неизпълнение на ДОГОВОРА, дължащо се на някаква причина извън нейни разумен контрол, включително, но не само: извънредно лошо време, наводнения, пожари, промишлени аварии, действия или пропуск на Правителството или други компетентни власти, размирици, война и др.

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.31. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменни и/или допълвани от ОПЕРАТОРА, при спазване на действащото законодателство и издадените лицензии.

(2)Промените в Общите условия се обявяват на АБОНАТА по подходящ начин. В случай, че в срок от 15 календарни дни ПОТРЕБИТЕЛЯТ не възрази писмено срещу промените, те го обвързват.

ЖАЛБИ

Чл.32. (1) ОПЕРАТОРЪТ води регистър за получените жалби, молби и предложения, както и за отговорите и взетите решени, свързани с тях.

(2) Жалби, молби и предложения от АБОНАТА, предявени към ОПЕРАТОРА, се разглеждат и решават в едномесечен срок от датата на подаването им. ОПЕРАТОРЪТ отговаря на АБОНАТА в двуседмичен срок от датата на взетото решение.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл.33. (1) Страните осъществяват кореспонденцията помежду си чрез e-mail на office@asparuhovo.net или препоръчани писма с обратна разписка.

(2) Адресите за кореспонденция между страните се уговарят в ДОГОВОРА между тях.

(3) Ако някоя от страните промени адреса, факса или телефона си, посочен в ДОГОВОРА, тя е длъжна предварително да уведоми другата страна в писмена форма. В случай че страната не изпълни задължението си за уведомяване, съобщенията, изпратени на известни адрес или факс, ще се считат за надлежно изпратени и получени.

(4) Страните се съгласяват да използват електронна поща и телефон за текуща кореспонденция, която няма да има правно значение, освен ако е подписана с усъвършенстван електронен подпис.

УВЕДОМЯВАНИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.34. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведомява своевременно АБОНАТА относно ограниченията и изискванията, наложени на основание действащото законодателство и издадените лицензии, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствие, аварии и извънредни обстоятелства.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. ТАЙНА НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА

Чл.35. (1) Страните се задължават да спазват изисквания за запазване на конфиденциалност и запазване на тайната на далекосъобщенията.

(2) Конфиденциална информация е всичко, свързано с организацията и търговската дейност на страна по договора, включително описания на апаратура, данни за лични състав, инвентарни наличности, полезни модели и технологични решени, както и случаи от практиката на фирмата, с изключение на информацията, която страната изрично е определила като неконфиденциална, на общоизвестни факти или на информация, която страната сама е направила обществено достъпна (например чрез търговска реклама, изявления пред медиите, разполагане за публични си уебсайт и др. под.)

(3) Всяка от страните се задължава да не разпространява конфиденциалната информация на трети лица под каквато и да било форма, както и да изисква от служителите и подизпълнителите си спазване на същите ограничения за конфиденциалност. Ограниченията по тази точка остават валидни в срок от 1 година след прекратяването на договора.

(4) Информация относно съществените елементи на договора, както и рекламни и други материали за публикации могат да бъдат разпространявани след постигане на взаимно съгласие между страните.

(5) В случай на нарушаване на клаузите за конфиденциалност, виновната страна дължи на изправната страна пълно обезщетение за причинените вреди.

(6) ОПЕРАТОРЪТ се задължава да спазва тайната на далекосъобщенията, осъществявани чрез МРЕЖАТА, като не разкрива информация, станала му служебно известна, освен когато това се изисква от българското законодателство.

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.36. (1) Личните данни на АБОНАТА, които при сключването на ДОГОВОРА стават достояние на ОПЕРАТОРА, се съхраняват от последния при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за далекосъобщенията. Целта на съхранението е възможността за индивидуализиране на АБОНАТА и контактуване с него в рамките на договорното правоотношение, както и за целите, посочени в чл.202 от Закона за далекосъобщенията.

(2) В ДОГОВОРА се посочват само тези лични данни, които са необходими за индивидуализирането на страната по договора, без да се посочват данни за расова, етническа, религиозна или друга принадлежност.

(3) Личните данни на АБОНАТА не могат да се предоставят на лица, които не са служители на ОПЕРАТОРА, освен в предвидените от закона случаи или с изричното писмено съгласие на АБОНАТА. Служителите на ОПЕРАТОРА получават само тези лични данни, които са необходими за изпълнението на конкретната им трудова функци.

(4) АБОНАТЪТ има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното в офиса на ОПЕРАТОРА.

ОПАЗВАНЕ НА ДОБРОТО ИМЕ

Чл.37. Всяка страна се задължава да пази доброто име и търговски имидж на другата, включително и след прекратяване на действието на договора.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Чл.38. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече до недействителност на договора, на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРИОРИТЕТИ

Чл.39. В случай на противоречие между клаузи на различните документи, които съставляват договора в неговата цялост, предимство имат клаузите на документите в следната последователност:
1. Текущата тарифа на ОПЕРАТОРА с цените на предоставяните комуникационни услуги
2. Анексите към договора;
3. ДОГОВОРА, сключен между страните и приложенията към него;
4. Настоящите Общи условия.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.40. За неуредените в настоящите Общи услови и ДОГОВОРА между страните въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република Българи.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.41. Всички спорове, свързани с договора, се уреждат със споразумение между страните, а ако такова не бъде постигнато, се решават от:
- Компетентния съд в гр. Варна – ако правният спор е с материален интерес до 5000 лв.
- Арбитражни съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, в състав от трима арбитри – ако правният спор е с материален интерес над 5000 лв.

ДЕФИНИTИВНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42. По смисъла на настоящите Общи условия и сключени от страните договор:
1.“Период с нарушено качество на услугите” е периодът от подаване на сигнал (от АБОНАТА към ОПЕРАТОРА) за прекъсване или влошаване на услугите до момента на възстановяването.
2. “Невъзможност да се осигурят услугите” е налице, когато периода по точка 1 е по-голям от 5 календарни дни в месеца.
3. “Възстановяване след нарушаване качеството на услугите” е налице в момента, когато изчезнат проблемите, описани в т.1.
4. “Профилактика” е период на планиран ремонт или наблюдение на апаратура, както и на промяна на МРЕЖАТА, през който са възможни периоди с нарушено качество или липса на услугите.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма на посочените адреси за кореспонденция.

Ръководител
направление “Интернет”

/Мартин Златев/